Losowe artykuły
2008-07-10 20:52:21

Polski rynek pracy
Polski rynek pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jest to przede wszystkim wynikiem adaptowania się naszej gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy.

2008-06-22 21:16:25

Odpowiedzialność pracownika
Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.

Wynagrodzenie gwarancyjne

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wynagrodzenie gwarancyjne - tak powszechnie nazywana jest należność za czas niewykonywania pracy


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


Identycznie jednak oburzam się wówczas, gdy słyszę lub czytam wykładnie niekorzystne dla pracowników nie znajdujące rzeczywistego oparcia w obowiązującym stanie prawnym.
Forsowanie określonego rodzaju poglądów wykładniowych powinno być poprzedzone sprawdzeniem na różnych możliwych stanach faktycznych skutków głoszonych tez. W omawianej sprawie należałoby rozważyć, jakie konsekwencje może spowodować wykładnia A. Sobczyka w aspekcie możliwości stosowania okresów rozliczeniowych w rozpiętości od tygodnia do 12 miesięcy.
A. Sobczyk ubocznie podchodzi do tej kwestii, pokazując, że gwarancja wynagrodzeniowa przewidziana w Kodeksie pracy może być zarówno krótsza od 1 miesiąca jak i dłuższa.
Akurat to twierdzenie przemawia przeciwko głoszonym przez tego autora poglądom, ponieważ upieranie się przy twierdzeniu, iż gwarancja wynagrodzeniowa dotyczy okresu rozliczeniowego a nie miesiąca jako:
* typowego okresu w relacji, do którego ustala się w umowie o pracę wynagrodzenie za pracę,
* typowej, powszechnej, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
* typowego okresu gwarancji minimalnego wynagrodzenia,
* normatywnej gwarancji kodeksowej wyrażonej w art. 1512 § 2 K.p. a także
* treści typowo zawieranych umów o pracę, zawierających wynagrodzenie w skali miesięcznej
jest interpretacją pozbawioną rozsądnych, rzeczowych, a także normatywnych argumentów, ponieważ samo uelastycznianie przepisów o czasie pracy na wagę argumentów niczego nie uzasadnia.
O ile bowiem, ja jestem w stanie przytoczyć dwa przepisy ustawowe świadczące o miesięcznym gwarancyjnym wynagrodzeniu tj. art. 1512 § 2 K.p. oraz art. 6 i 7 cyt. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, o tyle A. Sobczyk nie przedstawia żadnego argumentu normatywnego, a jedynie pewne szczątkowe cele ekonomiczne i postulatywne zamiary legislacyjne ustawodawcy.