Losowe artykuły
2008-06-09 20:49:17

Podział stali
Stal otrzymuje się z surówki w procesie świeżenia - w nowoczesnych instalacjach hutniczych dominują piece konwertorowe, łukowe, próżniowe, pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości stali.

2008-06-18 21:06:29

Marketing
Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie

Prawa rzeczowe

Dodał admin, 2008-06-30 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.


1  2  3  4  5  6  7  8    >

Prawa rzeczowe ograniczone
polegające na korzystaniu z rzeczy nie zapewniające korzystania z rzeczy
samoistne akcesoryjne
- użytkowanie - hipoteka
- służebność - zastaw
- spółdzielcze własnościowe prawo uprawniony nie korzysta z rzeczy ale może
do lokalu zaspokoić z rzeczy swoją wierzytelność
Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego
na skutek umowy na skutek orzeczenia na skutek orzeczenia na skutek
właścicielem rzecz sądu administracyjnego zasiedzenia
a inną osobą (np. służebność drogi (np. służebność
koniecznej, służebność gruntowa)
w razie przeniesienia współwłasności)
Do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności ale są wyjątki:
· można w umowie zawrzeć warunek i termin
· nie jest konieczne zawarcie umowy w formie aktu notarialnego (wystarczy tylko oświadczenie właściciela nieruchomości)
· jeżeli chcemy zawrzeć hipotekę, nie wystarczy umowa ale konieczny jest wpis do księgi wieczystej
Jednakże do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia.
Zmiana ograniczonego prawa rzeczowego
Do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa między uprawnionym a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej - wpis do tej księgi.
Jeżeli zmiana treści prawa dotyka osoby trzeciej, do zmiany potrzebna jest zgoda tej osoby.
Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego
Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz - jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej - wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Nie wszystkie mogą być przenoszone. Niezbywalne są: użytkowanie i służebności osobiste a służebność gruntową można przenieść tylko z prawem własności nieruchomości.
Wygaśniecie ograniczonego prawa rzeczowego
· kiedy strony postanawiają o jego wygaśnięciu w umowie
· czynność prawna jednostronna – oświadcznie uprawnionego (konieczne jest wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej)
· konfuzja – uprawniony staje się właścicielem
· upływ czasu pod warunkiem, że jest to prawo terminowe
· niewykonywanie ich przez 10 lat – dotyczy użytkowania i służebnośc
· wyrok sądowy
· decyzja administracyjna
· wygaśnięcie wierzytelności – dotyczy praw akcesoryjnych: zastaw i hipoteka