Losowe artykuły
2008-06-01 22:10:18

Cechy leasingu
Ekonomiczny sens leasingu wyraża się w możliwości trwałego korzystania z dóbr o charakterze produkcyjnym i używania ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za określoną opłatę pieniężną

2008-06-17 21:08:05

Ryzyko bankowe
Działalność banku w zakresie transformacji środków będących do dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności

Prawa rzeczowe

Dodał admin, 2008-06-30 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
Kolizja ograniczonych praw rzeczowych – sytuacja kiedy na rzeczy jest ustanowionych kilka ograniczonych praw rzeczowych i niemożliwe jest ich jednoczesne zastosowanie np. jedna nieruchomość obciążona kilkoma hipotekami.
Dlatego ustanowiono zasadę pierwszeństwa - jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (pierwszeństwo). Czyli najpierw ulegają zaspokojeniu prawa, które mają pierwszeństwo a dopiero później inne.
Zmiana pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
Do zmiany pierwszeństwa potrzebna jest umowa między tym czyje prawo ma ustąpić pierwszeństwa a tym czyje prawo ma uzyskać pierwszeństwo. Jeżeli chociaż jedno z tych praw jest ujawnione w księdze wieczystej, potrzebny jest także wpis do księgi wieczystej.
Zmiana pierwszeństwa staje się bezskuteczna z chwilą wygaśnięcia prawa, które ustąpiło pierwszeństwa.
Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości wpisane w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed prawem niewpisanym do księgi.
O pierwszeństwie o.p.rz wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, do której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Ochrona ograniczonych praw rzeczowych

Stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
Właścicielowi na wypadek naruszenia jego o.p.rz przysługuje roszczenie windykacyjne – gdy jest pozbawiony władztwa nad rzeczą oraz roszczenie negatoryjne – gdy prawo zostało naruszone w inny sposób.

Użytkowanie
Cel dla których ustanawia się użytkowanie:
· cel konsumpcyjny – gdy z rzeczy nie korzysta właściciel a inna osoba, która zaspokaja jakieś potrzeby
· cel produkcyjny – timesharing: aby zapewnić możliwość korzystania z lokalu w określonym czasie w roku
Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).
Przedmiotem użytkowania może być rzecz ruchoma lub nieruchoma oraz prawo. Może być ustanowione na rzecz osób fizycznych i prawnych. Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.
Użytkowanie dotyczy całej rzeczy, ale w umowie można ograniczyć użytkowanie do jej części.
Użytkowanie może dotyczyć rzeczy niużywalnych. Wyjątek - jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według