Losowe artykuły
2008-06-17 21:02:30

Emisja papierów wartościowych
Operacją bierną, towarzyszącą powstaniu banku akcyjnego lub powiększaniu kapitału akcyjnego w istniejącym banku, jest emitowanie akcji.

2008-06-22 22:00:25

Rozwiązanie stosunku pracy
Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców

Prawa rzeczowe

Dodał admin, 2008-06-30 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >

 przepisów o zwrocie pożyczki (użytkowanie nieprawidłowe).
Przedmiotem użytkowania mogą być także prawa.
Do użytkowania praw stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu rzeczy.
Do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa.
Jeżeli użytkowanie obejmuje określony zespół środków produkcji, użytkownik może w granicach prawidłowej gospodarki zastępować poszczególne składniki innymi. Włączone w ten sposób składniki stają się własnością właściciela użytkowanego zespołu środków produkcji.
Jeżeli użytkowany zespół środków produkcji ma być zwrócony według oszacowania, użytkownik nabywa własność jego poszczególnych składników z chwilą, gdy zostały mu wydane; po ustaniu użytkowania obowiązany jest zwrócić zespół tego samego rodzaju i tej samej wartości, chyba że inaczej zastrzeżono.
Cechy użytkowania:
· jest najszerszym ograniczonym prawem rzeczowym
· jest niezbywalne – nie może zostać przeniesione na inną osobę
· jest bezterminowe (oddanie w użytkowanie bez wskazania terminu oddania) lub terminowe (na określony czas)
· odpłatne lub nieodpłatne – wyj. timesharing: ryczałtowe korzystanie co roku z nieruchomości
Użytkownik ma wykorzystywać swe prawa zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Powstanie użytkowania:
a) na podstawie czynności prawnej właściciela
b) umowa między użytkownikami
c) decyzja administracyjna
Wygaśnięcie użytkowania:
1) zasady ogólne – śmierć użytkownika, ustanie użytkowania
2) niewykonywanie przez lat dziesięć
3) zniesienie użytkowania
Po wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania.
Roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nakładów na rzecz, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.