Losowe artykuły
2008-06-23 22:17:06

Aktywa trwałe
ktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką

2008-06-04 21:42:03

Działanie substancji toksycznych
Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć

Prawa rzeczowe

Dodał admin, 2008-06-30 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


Może być ustanowione w różnym celu:
1) użytkowanie przez osobę fizyczną – charakter alimentacyjny np. aby zapewnić utrzymanie, prawa terminowe, wygasają najpóźniej ze śmiercią użytkownika
2) użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne – charakter szczegółowy
3) timesharing – powstaje na podstawie umowy osoby fizycznej i przesiębiorcy, daje prawo do korzystania z domu pomocy mieszkaniowej w oznaczonym czasie w ciągu roku, zbywalność, dziedziczność, podlega egzekucji

Służebność
Służebność gruntowa
Mają czynić zadość potrzebom gospodarczym, ich głównym zadaniem jest podnoszenie produkcyjności nieruchomości.
Może mieć dwojaką postać:
uprawnienia właściciela nieruchomości obowiązku właściciela nieruchomości
do ograniczonego korzystania z obciążonej do niewykonywania
nieruchomości obciążonej określonych uprawnień

Podział służebności
służebność gruntowa czynna służebność gruntowa bierna
przybiera postać uprawnienia przybiera postać obowiązku
Służebności gruntowe czynne występują najczęściej. Przykładem służebności gruntowych czynnych są służebności drogowe np. służebność przechodu, służebność przejazdu, służebność wypasu, służebność czerpania wody, służebność pobierania ściółki.
Służebności gruntowe bierne mają dwojaki charakter
właściciel nieruchomości obowiązek powstrzymania się przez
obciążonej nie może wznieść właściciela nieruchomości od podejmowania
budynku na swojej nieruchomości czynności faktycznych, które przysługują
mu na podstawie prawa od właściciela innej
nieruchomości
np. zakaz wznoszenia budynków, sadzenia
drzew od 1,5 m – służebność widoku i światła
Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, jest skuteczne erga omnes, jest prawem związanym z własnością nieruchomości. Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej jako całości lub jej oznaczonej części , kosztem nieruchomości obciążonej