Losowe artykuły
2008-06-15 21:31:40

Oceny projektów gospodarczych
Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści

2008-06-17 20:57:12

Operacje gotówkowe banków komercyjnych
Najprostszą formą operacji gotówkowej jest dokonanie wpłaty gotówkowej do kasy dziennej banku przy użyciu tzw. dowodu wpłaty.

Prawa rzeczowe

Dodał admin, 2008-06-30 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


Może zostać zamieniona na rentę, jeżeli uprawniony dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu służebności.
Nie można zasiedzieć służebności osobistej.
Największe znaczenie mają w stosunkach wiejskich np. służebność mieszkania – uprawniony może zamieszkiwać mieszkanie ze współmałżonkiem i małoletnimi dziećmi, może korzytać oprócz pokoi również z pomieszczeń wspólnych. Służebność mieszkaniowa wygasa z chwilą śmierci, ale w umowie można zastrzec, że będzie przysługiwać współmałżonkowi, rodzicom, dzieciom.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
Uregulowane ustawą o własności lokali z 94 r.
To rzeczowa forma korzystania z lokalu, które występuje tylko w spółdzielniach mieszkaniowych.
Przedmiotem tego prawa są przedmioty należące do spółdzielni a podmiotem członkowie spółdzielni.
Przedmiotem może być lokal mieszkalny jak i lokal o innym przeznaczeniu
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może przysługiwać osobie, która nie jest członkiem spółdzielni a) na podstawie dziedziczenia, b)na podstawie czegoś innego niż dziedziczenie
Podmiotami mogą być osoby fizyczne, prawne jak i inne jednostki organizacyjne
Powstanie s.w.p.d.l.m – a) na podstawie umowy, b) na podstawie przekształcenia prawa lokatorskiego
Treść prawa obejmuje prawo do korzystania z lokalu i prawo rozporządzania lokalem.

Zastaw

Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności; jest to zabezpieczanie rzeczowe – może powstać gdy wierzytelność istnieje; jeżeli wygasa to wygasa także zastaw;
Wyj. zastaw może być ustanowiony na wierzytelności przyszłej lub warunkowej
Ustanawiamy go na rzeczach ruchomych.
Zastawnik – osoba na której rzecz ustanowiono zastaw
Zastawca – właściciel rzeczy
Dwa uprawnienia zastawnika:
- możliwość zaspokajania się z rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością
- pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi zastawcy
Przedmiot zastawu:
· ruchomość – rzecz niewyjęta z obrotu, by zaspokojenie nastąpiło z sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy; oddanie rzeczy w zastaw rozciąga się na części składowe rzeczy i przynależności
· udział współwłaściciela w rzeczy ruchomej
· na prawach – jeżeli prawo jest zbywalne
Zastaw może zabezpieczać wierzytelności pieniężne i niepieniężne.