Losowe artykuły
2008-06-09 21:26:34

Monnari
Marka Monnari istnieje na polskim rynku od 1988 roku, kiedy to powstała spółka cywilna o tej samej nazwie.

2008-06-18 21:29:46

Inflacja
Inflacja – proces trwałego wzrostu ogólnego (tj. średniego) poziomu cen w pewnym okresie, któremu nie towarzyszy zmiana jakości towarów

Prawa rzeczowe

Dodał admin, 2008-06-30 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.


<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


Zastaw zabezpiecza: wierzytelność główną, roszczenia związane z wierzytelnością zabezpieczoną a zwłaszcza roszczenia o odsetki nieprzedawnione, o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, zwrot nakładów na rzecz oraz o przyznane koszty zaspokojenia wierzytelności.
Powstanie zastawu:
1) na podstawie czynności prawnej (umowa ) zastaw umowny – na podstawie umowy między właścicielem a wierzycielem. Jest to umowa realna, nie wymaga szczególnej formy.
2) na podstawie prawa (ustawowy) np. przewoźnik, właściciel hotelu
Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednio przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych, a do ustanowienia zastawu na prawie stosuje się przepisy o przeniesieniu tego prawa.
Wygaśnięcie zastawu:
1) gdy wygasa wierzytelność
2) jeżeli została przeniesiona wierzytelność bez zastawu
3) zastawnik zwrócił rzecz zastawcy
nie wygasa na skutek konfuzji.
Gospodarczym celem zastawu jest zabezpieczanie jest zabezpieczenie wierzytelności zwłaszcza wtedy gdy zachodzi, uzasadniona obawa, że dłużnik wykona swój obowiązek.
Zastaw rejestrowy:
- nie jest konieczne wydanie rzeczy
- zastawca może nadal korzystać z rzeczy
- poprzez umowę na piśmie wpis do rejestru co zastępuje wydanie rzeczy
Rejestr zastawców prowadzony przez sądy rejonowe.
Mogą być zastawiane tylko niektóre wierzytelności.

Hipoteka
Służy zabezpieczaniu wierzytelności ale na nieruchomości.
Hipoteka jest prawem akcesoryjnym w stosunku do wierzytelności, nie może powstać ani zostać przeniesiona bez wierzytelności, wygaśnięcie wierzytelności = wygaśnięcie hipoteki.
Hipoteka zabezpiecza: wierzytelność główną, roszczenia o odsetki nieprzedawnione, przyznane koszty postępowania
Treść hipoteki polega na zabezpieczaniu oznaczonej wierzytelności przez obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
Hipoteka zabezpiecza tylko wierzytelności pieniężne i roszczenia o odsetki o przedawnione oraz przyznane koszty postępowania.