Losowe artykuły
2008-06-11 21:31:49

układ pokarmowy
Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

2008-06-11 21:04:28

Układ krążenia
Składa się on z dwóch układów: zawierającego krew (sanguis) i c h ł o n k ę (lympha). Krew krąży w zamkniętym systemie rur, wprawiana w ruch przez serce.

Komunikacja społeczna

Dodał admin, 2008-07-07

Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się takie społeczeństwo, w którym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli


<  1  2  3  4    >

 Można zatem powiedzieć, że "społeczeństwo obywatelskie" stanowi sieć czy "pajęczynę" różnego typu powiązań między jednostkami .
Koncepcja ta zakłada zatem aktywność ludzką w najróżniejszych dziedzinach: ekonomicznej, społecznej, a także politycznej. Obywatele działają na scenie publicznej jako podmioty (indywidualne czy zbiorowe), a nie jako narzędzia państwa.
Powyższe definicje społeczeństwa obywatelskiego podkreślają niezbędny element łączności (pomostu) pomiędzy obywatelami oraz organami władzy oraz poszczególnymi organizacjami społecznymi. Współuczestniczenie w zarządzaniu samorządami, udział w organizacjach wymaga dialogu, sposobu efektywnego porozumiewania się obywateli w skali całego kraju. Wprowadzenie modelu społeczeństwa obywatelskiego wymaga zatem istnienia pewnego systemu komunikacji społecznej, który służyłby przekazywaniu informacji pomiędzy uczestnikami życia społecznego. Trudno wyobrazić sobie jednolity system wprowadzony odgórnie (zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego), przy tak dużej ilości powiązań i różnorodności organizacji społecznych. Wydaje się zatem, że jedyną skuteczną metodą będzie tutaj tworzenie i kreowanie właściwych postaw komunikacji społecznej. Dlatego też przedmiotem tej pracy są właśnie postawy dotyczące komunikacji społecznej, jako filar budowy społeczeństwa obywatelskiego
W etymologicznym znaczeniu słowo "komunikowanie" wywodzi się z łacińskiego czasownika communico, communicare (być w relacji, w związku z, uczestniczyć w, zrzeszać się z) i rzeczownika communio (wspólność, poczucie łączności).
Na rozumieniu komunikowania jako terminu zaważyła definicja Charlesa Cooleya : Przez komunikowanie rozumiemy tutaj mechanizm, dzięki któremu ludzkie stosunki mogą istnieć i rozwijać się, tj. wszystkie symbole umysłu, łącznie ze środkami przekazywania ich w przestrzeni i zachowania w czasie. Obejmuje ono wyraz twarzy, postawę i gestykulacje, tony głosu, słowa, pismo, druk, koleje żelazne, telegrafy, telefony, oraz to, co jeszcze może być osiągnięciem w podboju przestrzeni i czasu. W teorii komunikacji istnieje wiele modeli komunikowania się. T. Goban-Klas, a za nim J. W. Wiktor proponują cztery grupy modeli komunikacji: modele transmisji, ekspresyjne, rozgłosu i recepcji .