Losowe artykuły
2008-06-23 22:51:06

Wynagrodzenie gwarancyjne
Wynagrodzenie gwarancyjne - tak powszechnie nazywana jest należność za czas niewykonywania pracy

2008-06-04 21:32:34

Zalecenia bezpieczeństwa podczas użytkowania tokarek
Przegląd techniczny wykonuje się bez wyłączania z pracy maszyny lub urządzenia, wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany albo dni wolne od pracy.

Zabezpieczenie kredytów

Dodał admin, 2008-06-01

Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.


Stosuje się je po to, by przynajmniej częściowo otrzymać zwrot przyznanych środków, gdyby kredytobiorca nie uregulował wszelkich należności w terminach ustalonych umową. Do form prawnego zabezpieczenia zwrotu udzielonego kredytu zaliczamy47:
1) gwarancję bankową,
2) blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3) poręczenie według prawa cywilnego,
4) weksel in blanco,
5) poręczenie wekslowe,
6) przelew wierzytelności,
7) przywłaszczenie na zabezpieczenie,
8) kaucja,
9) zastaw na zasadach ogólnych,
10) zastaw bankowy,
11) zastaw na prawach,
12) przystąpienie do długu,
13) przejęcie długu,
14) hipoteka (zwykła, kaucyjna, przymusowa),
15) inne przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym.
Zabezpieczenie kredytu winno być ustanowione przed uruchomieniem kredytu lub najpóźniej w dniu jego uruchomienia. Bank może żądać zabezpieczenia kredytu w przypadku zagrożenia jego spłaty lub zmiany zabezpieczenia. Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu ponosi kredytobiorca.