Losowe artykuły
2008-06-18 21:06:29

Marketing
Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie

2008-07-09 20:42:09

Konserwanty w kosmetyce
Środki konserwujące obok barwników i związków zapachowych są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych surowców kosmetycznych, gdyż są powodem najczęstszych alergii u użytkowników

Zabezpieczenie kredytów

Dodał admin, 2008-06-01

Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.


Stosuje się je po to, by przynajmniej częściowo otrzymać zwrot przyznanych środków, gdyby kredytobiorca nie uregulował wszelkich należności w terminach ustalonych umową. Do form prawnego zabezpieczenia zwrotu udzielonego kredytu zaliczamy47:
1) gwarancję bankową,
2) blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3) poręczenie według prawa cywilnego,
4) weksel in blanco,
5) poręczenie wekslowe,
6) przelew wierzytelności,
7) przywłaszczenie na zabezpieczenie,
8) kaucja,
9) zastaw na zasadach ogólnych,
10) zastaw bankowy,
11) zastaw na prawach,
12) przystąpienie do długu,
13) przejęcie długu,
14) hipoteka (zwykła, kaucyjna, przymusowa),
15) inne przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym.
Zabezpieczenie kredytu winno być ustanowione przed uruchomieniem kredytu lub najpóźniej w dniu jego uruchomienia. Bank może żądać zabezpieczenia kredytu w przypadku zagrożenia jego spłaty lub zmiany zabezpieczenia. Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu ponosi kredytobiorca.