Losowe artykuły
2008-06-30 20:58:05

Starożytny wschód
Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości.

2008-06-09 20:22:23

Osobowość człowieka
Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.

Działalność gospodarcza

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Według prawa działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż


<  1  2  

 Jednym z ważniejszych obciążeń prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Składki trzeba płacić za okres od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności do dnia zaprzestania działalności. Rozpoczynający działalność gospodarczą musi płacić składki:
emerytalne - stanowi 19,52% podstawy wymiaru
rentowe - stanowi 13,00% podstawy wymiaru
wypadkowe - od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru
na ubezpieczenie zdrowotne - stanowi 2,45% podstawy wymiaru
Gdyby ktoś spóźnił się z zapłatą choćby o 1 dzień, może złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składki po terminie. Musi podać przyczyny niepłacenia składki. ZUS może się zgodzić, ale nie musi. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej rejestrują się w Wydziale Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej. Na otrzymanym w urzędzie miejskim (gminnym) formularzu należy napisać nazwisko i imię, swój adres, adres siedziby firmy (jeśli jej nie ma to adres prowadzenia działalności), jaką chce się prowadzić działalność oraz przewidywany termin jej rozpoczęcia. Można tu zaproponować swojego pełnomocnika, który będzie mógł zastępować osobę prowadzącą działalność we wszystkich kontaktach z urzędami. Wpisuje się również pełną nazwę, jaką nadajemy firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie składa się w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Najpóźniej po 14 dniach od złożenia dokumentów otrzymujemy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej firmy. Opłata za wpis do ewidencji wynosi obecnie 100 złotych.Zmina wpisu 50 złotych. Od tej chwili osoba staje się przedsiębiorcą.