Losowe artykuły
2008-06-17 20:44:27

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym
Przedmiotem diagnozy resocjalizacyjnej są wszelkie negatywne lub nieadekwatne reakcje jednostek na wymogi i nakazy wynikające z przypisanych im ról społecznych

2008-06-17 21:02:30

Emisja papierów wartościowych
Operacją bierną, towarzyszącą powstaniu banku akcyjnego lub powiększaniu kapitału akcyjnego w istniejącym banku, jest emitowanie akcji.

Rodzaje banków

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

System bankowy obejmuje następujące podstawowe podmioty (instytucje):


1  2  3  4  5    >

Bank centralny
Podstawowym celem banku centralnego w krajach gospodarki rynkowej jest utrzymanie stabilności cen w  kraju, ale jednocześnie zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego oraz płynności rozliczeń pieniężnych w gospodarce.

Bank centralny spełnia równocześnie trzy funkcje:

Banku emisyjnego
Jest jedynym uprawnionym emitentem znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w kraju oraz  reguluje obieg emitowanego pieniądza gotówkowego. Jest także kreatorem pieniadza bankowego(bezgotówkowego), gdy udziela kredytów bankom komercyjnym lub skupuje waluty obce.
Banku państwa
Jest bankiem państwa w zakresie bankowej obsługi  budżetu państwa i obsługi długu państwowego. Organizuje również płatności zagraniczne, realizuje politykę w odniesieniu do kursu walut, utrzymuje rezerwy.zagranicznych środków pieniężnych.

Banku banków
Organizuje rozliczenia i aktywnie uczestniczy w systemie rozliczeń miedzynarodowych. Jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych. Reguluje strumień pieniądza bankowego tworzonego przez banki operacyjne. Nadzoruje i reguluje płynnośćcałego systemu bankowego.

Banki operacyjne
Bank operacyjny to przedsiębiorstwo prowadzące działalność depozytową, kredytową, rozliczeniową. Może też świadczyć usługi w obrocie kapitałowym.Funkcje banków operacyjnych
funkcja transakcyjna – pełni ją bank w roli posrednika finansowego oferującego usługi związane z przyjmowaniem i z udostępnianiem środków finansowych; bank kojarzy w ten sposób podaż z popytem na kapitał pieniężny
funkcja kreacji (emisji) pieniądza – poprzez udzielanie kredytów bankowych bank wpływa na wielkość podażyt pieniądza krajowego