Losowe artykuły
2008-06-17 21:08:05

Ryzyko bankowe
Działalność banku w zakresie transformacji środków będących do dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności

2008-06-09 20:22:23

Osobowość człowieka
Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.

Rodzaje banków

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

System bankowy obejmuje następujące podstawowe podmioty (instytucje):


<  1  2  3  4  5    >


Konglomerat finansowy
To grupa finansowa świadcząca usługi i oferująca produkty w różnych sektorach rynków finansowych, a więc skupiająca banki depozytowo-kredytowe, zakłady ubezpieczeń i przedsiębiorstwa inwestycyjne.  Jest zatem w stanie świadczyć kompleksowe usługi finansowe, trwale powiązać klienta z daną instytucją finansową, ma możliwość dywersyfikacji źródeł dochodów banku, ma pełniejszą wiedzę o klientach.

Banki uniwersalne
Banki uniwersalne to banki dostosowane do potrzeb kilenta. Mogą one łączyć działalność depozytowo-kredytową z realizowaniem transakcji z zakresu obrotu papierami wartościowymi
oraz ubezpieczeń.
Oferują one:
możliwość korzystania z różnych usług w jednym banku – od prostych kredytów i lokat, po skomplikowane transakcje instrumentami pochodnymi
możliwość korzystania przez pion depozytowo-kredytowy z informacji  pionu inwestycyjnego i odwrotnie
wszechstronne doradztwo dla klienta – możliwe ze względu na znajomość potrzeb klientów w różnych obszarach jego działalności
elastyczność w dostosowaniu oferty do potrzeb klientów
elastyczną politykę cenową – przy wyliczaniu rentowności klienta może być uwzględniany szeroki zakres produktów

Bank inwestycyjny
Rodzaj instytucji finansowej zajmującej się zarządzaniem finansami, obrotem papierami wartościowymi, doradztwem kapitałowym, kierowaniem aktywami powierzonymi i własnymi, a także decydująca o operacjach na rynku pieniężnym. Świadczy również usługi w zakresie zarządzania rynkiem. Bank inwestycyjny specjalizuje się w transakcjach inwestycyjnych. Może zajmować się również przejęciami oraz fuzjami, charakteryzuje się wysoką stopą zwrotu inwestycji, ale i również wyższym ryzykiem.