Losowe artykuły
2008-06-11 21:31:49

układ pokarmowy
Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

2008-07-08 21:11:51

Historia masażu leczniczego
Historia masażu jest tak stara jak ludzki, świadomy dotyk. Nie wiemy dokładnie kiedy człowiek rozpoczął odkrywanie fenomenu jakim jest ludzki dotyk.

Rodzaje banków

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

System bankowy obejmuje następujące podstawowe podmioty (instytucje):


<  1  2  3  4  5    >


Bank państwowy
Banki państwowe tworzone są przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra skarbu zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego (KNB). Organami banku są rada nadzorcza (powoływana na 3 lata) i zarząd. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej banki państwowe, jako szczególna forma organizacyjno-prawna, tracaca na znaczeniu. Bank państowy można przekształcić na bank w formie spólki akcyjnej.

Bank w formie spółki akcyjnej
Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne.mogą być utworzone na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego (KNB). Akcje banków są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego.

Bank hipoteczny
Bank hipoteczny może być utworzony wyłącznie w formie spólek akcyjnych.
Hipoteka - zabezpieczenie roszczeń pieniężnych wierzyciela poprzez wpis zobowiązania pieniężnego do księgi wieczystej nieruchomości.
 
Podstawowe czynności banków hipotecznych to:
a)udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką
nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką
b)emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu a) i b)
c)emitowanie hipotecznych listów zastawnych

Hipoteczny list zastawny – papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany na rynku nieruchomości, którego podstawą emisji jest wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Jest rodzajem obligacji i może być emitowany jedynie przez banki hipoteczne, które zobowiązują się do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych takich jak wypłata odsetek i wykup listów zastawnych.  Hipoteczne listy zastawne występują w formie dokumentu lub w postaci zdematerializowanej, mogą być nominowane w złotych lub w walucie obcej i stanowią ochronę oszczędzającego oraz zabezpieczenie długoterminowych inwestycji.